BRUKERBETINGELSER OG PERSONVERN

1. Tilbyder
SmartEmploy AS (SE), org. nr. 924 413 018 har utviklet rekrutteringsportalen SmartCruiter (SC).
2. Formal
SC-portalen ønsker å gi deg som jobbsøker og Bruker («du», «deg» eller «dine»):
  • synlighet i arbeidsmarkedet overfor våre klienter: rekrutterings- og bemanningsbyråer («byråer»), og bedrifter som ansetter i egen regi («bedrifter»)
  • anledning til å innta en proaktiv rolle i jobbsøket ved å matche deg mot, til enhver tid, alle ledige stillinger i Norge
  • mulighet til å lage en psykometrisk profil for å bedre match’en mot utlyste stillinger
3. Aksept av brukerbetingelser
For å bruke våre tjenester må du akseptere våre Brukerbetingelser («betingelser»). Våre vilkår er juridisk bindende mellom deg som Bruker og SE ("vi" eller "oss").
Du må være bevisst på å ikke oppgi sensitive opplysninger i din CV. Eksempler på slike opplysninger er en persons rasemessige eller etniske bakgrunn, politiske oppfatning, religion, filosofiske overbevisning eller medlemskap i fagforening. Også helseforhold (som allergier, sykefravær, legebesøk og graviditet) og seksuelle forhold og orientering vil være sensitive opplysninger.
CV’en må heller ikke inneholde usanne opplysninger, eller virke krenkende eller i strid med norsk rett.
Vi forbeholder seg retten til å fjerne Bruker’s CV, og kan holde Bruker økonomisk ansvarlig for skade eller tap som måtte oppstå ved brudd på vilkårene.
Vi kan ikke holdes ansvarlig for CV-ens innhold. Ei heller for tekniske problemer som nedetid, datafeil o.l. som måtte oppstå hos Bruker, med mindre skaden eller tapet skyldes forsett eller grov uaktsomhet.
Alle byråer og bedrifter som inngår klientavtale med oss, kan benytte seg av vår CV-database. Du bestemmer om din kontaktinfo skal være åpen eller anonymisert. Overfor ikke-klienter vil din CV vises anonymisert. Både fra klient og ikke-klient vil du bli kontaktet før du eventuelt velger å åpne for innsyn i alle opplysninger om deg.
Vilkårene og bruken av våre tjenester er regulert av norsk rett. Dersom partene ikke greier å løse tvister gjennom forhandlinger, reises søksmål ved Oslo tingrett som verneting.
4. Om personvern
I SC-portalen er vi opptatt av å sikre konfidensialitet, integritet og nøyaktighet knyttet til personlig informasjon du oppgir til oss. Vi jobber hele tiden for å beskytte denne informasjonen mot tap, misbruk, uautorisert tilgang, avsløring og/eller forandring. Vi samler kun inn personlig informasjon som er relevant for vårt formål som beskrevet i pkt 2. Hensikten med denne personvernserklæringen er å informere deg om hvordan vi behandler dine personopplysninger, og å informere deg om rettighetene dine knyttet til dette.
5. Juridisk grunnlag
Det juridiske grunnlaget for vår behandling av dine personopplysninger er artikkel 6(1)(b) i EU-forordning 2016/679. Om du ikke oppgir personopplysninger betyr dette dessverre at du ikke kan bruke tjenesten vår.
6. Typer personopplysninger
De spesifikke personopplysninger vi samler inn kan kategoriseres på følgende måte:
  • Identifiserende informasjon (f.eks. navn, fødselsdato, kjønn)
  • Jobb-relatert informasjon (f.eks. utdannelse, arbeidserfaring, referanser)
  • Teknisk informasjon (f.eks. offentlig IP-adresse, tid og dato for innlogging, nettleseraktiviteter, nettleserinnstillinger, og informasjon om påloggings-ID. Denne informasjonen brukes kun av sikkerhetshensyn, herunder autentiseringer og adgangskontroll.
  • Testinformasjon (f.eks. dine svar og svartid)
7. Lagring av personopplysninger
Dine personopplysninger blir ikke lagret lenger enn:
- perioden som bestemmes utfra hvilken tjeneste du velger hos ossog/ eller
- tidsperioden påkrevd ved lov
Du kan også til enhver tid deaktivere din profil (ikke vises frem) eller slette din profil selv på MinSide.
8. Mottagere av dine personopplysninger
Dine personopplysninger vil være gjenstand for menneskelig vurdering. Personopplysningene dine kan likevel brukes i prosesser der automatiserte avgjørelser og/eller profilering inngår. Der du velger å ta i bruk vår psykometriske kartlegging, bruker våre vurderingssystemer dine resultater som et verktøy for å skille mellom jobbsøkende kandidater, og effektivisere og optimalisere systemene våre. Vårt grunnlag for å utføre disse automatiserte oppgavene er å sammenligne dine testresultater med forskningsbaserte modeller og bransjekunnskap, utviklet av vår psykometriske ekspertise. For eksempel kan dine testresultater brukes til automatisk å matche deg til interesserte Klienter.
9. Forespørsler, kommentarer og klager
9.1 Behandlingsansvarliges kontaktinformasjon er:
SmartEmploy AS
St Olavsplass 3, 0165 Oslo
post@smartemploy.no
9.2 Personvernombud
Tina Lysgård
post@smartemploy.no
9.3 Du har mange rettigheter med hensyn til vår behandling av dine personopplysninger:
9.3.1 Innsynsrett i henhold til artikkel 15 i EU-forordning 2016/679 Du har rett til å forespørre informasjon om hvorvidt vi behandler opplysninger som angår deg, og videre har du tilgang til disse personopplysningene.
9.3.2 Retting av dine personopplysninger i henhold til artikkel 16 i EU-forordning 2016/679 Du har rett til å kreve retting av dine personopplysninger som er unøyaktige eller ufullstendige, herunder ved bruk av en tilleggserklæring.
9.3.3 Sletting av dine personopplysninger i henhold til artikkel 17 i EU-forordning 2016/679 Du har rett til å be oss om å slette dine personopplysninger.
9.3.4 Begrensninger knyttet til behandling av dine personopplysninger, i henhold til artikkel 18 i EU-forordning 2016/679 Du har i enkelte tilfeller rett til å be om en begrenset behandling av dine personopplysninger.
9.3.5 Dataportabilitet, i henhold til artikkel 20 i EU-forordning 2016/679 Du kan i enkelte tilfeller være berettiget til å be om at dine personopplysninger utleveres til deg i et maskinlesbart format. Denne retten til dataportabilitet omfatter retten til å få overført dine personopplysninger direkte til en annen behandlingsansvarlig. Om du ønsker å utøve disse individuelle rettighetene vedrørende dine personopplysninger, er det ønskelig at du kontakter vår oppdragsgiver. Om du ønsker å kontakte oss vil vi ta din henvendelse seriøst, men vi er pålagt å dele din forespørsel med vår Klient.
9.4 Klager
Du har rett til å sende en klage til en tilsynsmyndighet relatert til vår behandling av dine personopplysninger. I samsvar med prinsippet om ett kontaktpunkt er din tilsynsmyndighet:
Datatilsynet
Tollbugata 3, 0152 Oslo
- postkasse@datatilsynet.no
- telefon + 47 22 39 69 00
9.5 Kommentarer
Ta gjerne kontakt om du har generelle spørsmål eller forespørsler om våre tjenester.
10. Cookies
Når du besøker denne nettsiden lagres en cookie i ditt system. Denne inneholder informasjon om layout, foretrukket språk og din offentlige IP-adresse. Du kan forhindre lagringen av en slik cookie gjennom innstillinger i din nettleser, ved å gjøre om på disse slik at cookies slettes hver gang du lukker nettleseren. Merk at om du deaktiverer cookies fullstendig kan dette påvirke din mulighet til å bruke denne tjenesten, eller tjenestens kvalitet.